MINUTĖ MALDOS – KASDIEN

Ne kartą Ukrainos kariai pasakojo apie nuojautą, kuri jiems padeda kare. Jie sako, kad tai – Dievo ranka.

Melskimės gegužės mėnesį už Ukrainos teisę gyventi laisvoje ir nepriklausomoje šalyje. Melskimės už labiausiai kenčiančius ir atakuojamų Ukrainos miestų žmones. Melskimės, kad darantys bloga, žudantys, prievartaujantys liautųsi ir grįžtų prie Dievo ir meilės, taikos, sugyvenimo, dalinimosi kelio.

Kai Motina Teresė neturėdavo laiko ilgoms maldoms melsdavosi šv. Bernardo malda:

„ATSIMINK, maloningoji Mergele Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini, ir mes skubame prie tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.  Amen.“

Palaimintieji Jurgi Matulaiti,  Teofiliau Matulioni,  Dievo tarnai Mečislovai ReinyVincentai Borisevičiau, Pranciškau Budry ir Dievo tarnaitės Adele Dirsyte, Elena Spirgevičiūte ir visi, mūsų ir Ukrainos krašto šventieji kankiniai, užtarkite, kad Marijos miestas – Mariupolis ir kiti besiginantys Ukrainos miestai būtų išlaisvinti, kraujo praliejimas sustabdytas, o priešas, dėl begalinio žmonių tikėjimo ir pasitikėjimo, nugalėtas. Tegul nuolanki mūsų malda, pagal Dievo valią būna išklausyta. Amen.

Šioje maldoje prašome ir sovietų sąjungos smurtą ir kankinimus kentusių lietuvių užtarimo, nes jie pergyveno sovietinę melo ir kankinimų sistemą.