Šeimos jėga iš esmės yra jos geba mylėti ir mokyti mylėti. 

Kad ir kokia sužeista būtų, šeima visada gali augti remdamasi meile.

(Amoris Laetitia 53)

„Krikščioniškasis skelbimas apie šeimą išties yra geroji naujiena“

Amoris Laetitia, 1

2021 kovo 19-ąją Bažnyčia pradeda švęsti penkerių metų sukaktį, kai buvo paskelbtas posinodinis apaštališkasis paraginimas Amoris Laetitia, skirtas meilės šeimoje grožiui ir džiaugsmui. Tą pačią dieną popiežius Pranciškus pradės metus Šeima – Amoris Laetitia (Šeima – meilės džiaugsmas), kurie tęsis iki 2022 birželio 26 d. ir užsibaigs X Pasauliniu šeimų susitikimu Romoje kartu su Šventuoju Tėvu.

VATIKANO GAIRĖS

Metai Šeima – Amoris Laetitia yra popiežiaus Pranciškaus iniciatyva, kuria norima pasiekti kiekvieną šeimą visame pasaulyje per įvairias dvasines, pastoracines ir kultūrines iniciatyvas, įgyvendinamas parapijose, vyskupijose, universitetuose, bažnytiniuose judėjimuose ir šeimų asociacijose.

Pandemijos patirtis išryškino šeimos kaip Namų Bažnyčios pagrindinį vaidmenį ir bendrystės ryšio tarp šeimų svarbą. Dėl šių ryšių Bažnyčia tampa „šeimų šeima“ (AL 87).

Šeima nusipelno jos šventimo metų, kad vėl atsirastų įsipareigojimo ir rūpesčio centre pastoracinėje ir bažnytinėje tikrovėje.

 1. Dalintis apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia turiniu dar plačiau, leisti žmonėms patirti, kad „šeimos Evangelija yra džiaugsmas, kurio prisipildo visų širdys ir gyvenimas“ (AL 200). Šeima, atrandanti ir patirianti džiaugsmą būti dovana Bažnyčiai ir visuomenei, „gali tapti šviesa pasaulio tamsybėje" (AL 66). Ir pasauliui šiandien tikrai reikia tos šviesos!
 1. Skelbti, kad Santuokos sakramentas yra dovana ir savyje talpina perkeičiančią žmogiškos meilės galią. Todėl ganytojai ir šeimos, brangindami skirtingus pašaukimus Bažnyčioje, turi keliauti drauge, bendradarbiaudami ir papildydami vieni kitus sielovadinėje tarnystėje (AL 203).
 1. Drąsinti ir įgalinti šeimas tapti aktyviomis šeimų apaštalavimo misionierėmis. Todėl būtinos „evangelizacinės ir katechetinės pastangos, nukreiptos į šeimos vidų“ (AL 200), idant Kristaus mokinių šeima virstų misionierių šeima.
 1. Ugdyti jaunimo troškimą augti tiesoje apie meilę ir savęs dovanojimą, tam pasitelkiant įvairias jiems skirtas iniciatyvas.
 1. Išplėsti šeimos apaštalavimo viziją ir apimtį, kad apimtų susituokusias poras, vaikus, jaunimą, pagyvenusius žmones ir sunkumus išgyvenančias šeimas.
 • Vyskupų konferencijos
 • Vyskupijos
 • Parapijos
 • Bažnytiniai judėjimai
 • Šeimų asociacijos
 • bet visų pirma šeimos visame pasaulyje

Visos bendruomenės yra kviečiamos dalyvauti ir tapti pagrindiniais veikėjais rengiant tolesnius pasiūlymus, įgyvendintinus vietinės Bažnyčios lygiu (vyskupijose, parapijose ir bažnytinėse bendruomenėse).

 1. Forumas: „Kur mes esame su ‚Amoris Laetitia‘? Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo įgyvendinimo strategijos“, vyksiantis 2021 m. birželio 9–12 d., susirinkus Vyskupų konferencijų, tarptautinių judėjimų ir šeimų asociacijų šeimų sielovados tarnybų atsakingiesiems.
 2. „10 vaizdo įrašų Amoris Laetitia“ projektas: Šventasis Tėvas paaiškins apaštališkojo paraginimo skyrius kartu su šeimomis, kurios liudys, dalydamosi kai kuriais savo kasdienio gyvenimo aspektais. Kiekvieną mėnesį bus išleistas naujas vaizdo įrašas, skirtas sužadinti pastoracinį susidomėjimą šeima viso pasaulio vyskupijose ir parapijose.
 3. #IamChurch (Aš esu Bažnyčia): vaizdo įrašų serija apie neįgaliųjų tikėjimą ir dalyvavimą bažnytiniame gyvenime.
 4. „Pasivaikščiojimai su šeimomis“: 12 konkrečių sielovadinių pasiūlymų kelionei su šeimomis, įkvėptų Amoris Laetitia.
 5. Atsižvelgiant į 2022 m. Romoje vykstantį X Pasaulinį šeimų susitikimą, vyskupijos ir šeimos visame pasaulyje yra kviečiamos dalintis ir nuodugniai išnagrinėti katechezes, kurias teiks Romos vyskupija, ir įsipareigoti vykdyti ad hoc pastoracines iniciatyvas.
 6. Senelių ir pagyvenusių žmonių dienos šventimas.

Bus parengtos priemonės, skirtos šeimos dvasingumui, sielovadiniam ugdymui ir veikimui, rengiant santuokai, ugdant jaunimo emocinę brandą, taip pat apie sutuoktinių porų ir šeimų, gyvenančių sakramento malone kasdieniame gyvenime, šventumą.

Bus organizuojami tarptautiniai akademiniai simpoziumai, kad būtų galima giliau suprasti apaštališkojo paraginimo turinį ir pasekmes, susijusias su labai aktualiais klausimais, turinčiais įtakos šeimoms visame pasaulyje.

Tai dvylika pasiūlymų, kaip įsipareigoti šeimos pastoracijai, atsižvelgiant į apaštališkąjį paraginimą Amoris Laetitia. Savo bendruomenėje kviečiama apsvarstyti, kuriuos iš šių pasiūlymų galima parengti ar įgyvendinti vietos lygmeniu, atsižvelgiant į jos sąlygas ir poreikius.

 1. Sustiprinti pasirengimo santuokai sielovadą naujomis katechezės programomis vyskupijos ir parapijos lygmeniu (plg. AL 205-222), kad būtų pasiūlytas išankstinis, artimas ir betarpiškas rengimas santuokai bei naujų sutuoktinių palydėjimas po santuokos. Ši atsakomybė ypač patikėta susituokusioms poroms, kurios kartu su ganytojais tampa sužadėtinių ir jaunų sutuoktinių gyvenimo kelionės palydėtojais.
 2. Skatinti sutuoktinių palydėjimo pastoracinę tarnystę, rengiant formacijos susitikimus, maldai bei dvasiniam tobulėjimui skirtus laikus, kad sutuoktiniai suvoktų santuokos sakramento dovaną ir malonę (plg. AL 58 ir toliau bei 223-230).
 3. Organizuoti susitikimus tėvams apie vaikų ugdymą ir dabartinius iššūkius (plg. AL 172 ir toliau bei 259-290), atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus patarimą, kuris siūlo tėvams pabandyti suprasti, „kur vaikai iš tiesų yra savo kelyje“ (plg. AL 261).
 4. Skatinti susitikimus, skirtus apmąstyti ir aptarti šeimos gyvenimo grožį ir iššūkius (plg. AL 32 ir 89 ir toliau), kurie stiprintų šeimos vertės pripažinimą visuomenėje, taip pat padėtų kurti tvarius ganytojų ir šeimų tinklus, kurie savo liudijimu ir pasidalinimu pagelbėtų tiems, kurie išgyvena sunkumus.
 5. Sustiprinti krizę patiriančių porų palydėjimą (plg. AL 232 ir toliau), idant išaugtų jų atsparumas, padedantis suvokti iššūkius kaip galimybę sustiprėti ir augti meilėje.
 6. Įtraukti susituokusias poras į vyskupijos ir parapijos struktūras, pagelbstinčias šeimoms (plg. AL 86-88), ir permąstyti sielovados darbuotojų, seminaristų ir kunigų formaciją, kad jie galėtų vaisingai bendradarbiauti su šeimomis ir atlieptų šiuolaikinio pasaulio iššūkius. (plg. AL 202 ir toliau). Šiuo tikslu svarbu skatinti „šeimos – namų Bažnyčios“ ir Bažnyčios (AL 200) abipusiškumą, kad galėtų viena kitą atrasti ir vertinti kaip nepakeičiamą dovaną.
 7. Skatinti misionierišką pašaukimą šeimose (plg. AL 201, 230 ir 324), sukuriant laiką formacijai evangelizacijos ir misionieriškose iniciatyvose (pvz., sakramentų priėmimo vaikams proga, rengiantis santuokai, jubiliejų ar svarbiais liturginiais momentais).
 8. Parengti pagyvenusių žmonių sielovados programas (plg. AL 191-193), kuriomis siekiama įveikti „išmetimo“ kultūrą bei visuomenės abejingumą, ir skatinti iniciatyvas, kurios stato tiltus tarp įvairių gyvenimo tarpsnių, taip įgalinant ir pagyvenusius žmones aktyviai įsijungti į bendruomenės sielovadą.
 9. Įtraukti jaunimą į tarnystes ir iniciatyvas, kuriose apmąstomi ir aptariami tokie klausimai kaip šeima, santuoka, skaistumas, atvirumas gyvenimui ir gyvybei, socialinės žiniasklaidos naudojimas, skurdas ir pagarba kūrinijai (plg. AL 40). Sužadinti jaunų žmonių entuziazmą, sustiprinti jų gebėjimą visiškai atsiduoti dideliems tikslams ir susidurti su iššūkiais, kuriuos tokie tikslai kelia. Šiais metais ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas vaikams, kad jie žinotų apie Šeima – Amoris Laetitia metus ir siūlomas iniciatyvas.
 10. Skatinti pasiruošimą X pasauliniam šeimų susitikimui katechezėmis ir mokymais, kurie įvairiais žingsniais ir patirtimi padės šeimoms susitikti su Šventuoju Tėvu.
 11. Pradėti sužeistų šeimų lydėjimo ir atpažinimo iniciatyvas (plg. AL 50 ir toliau, 241 ir toliau bei 291 ir toliau), siekiant padėti joms atrasti iš Krikšto kylančią savo misiją ir ją atlikti savo šeimoje ir bendruomenėje.
 12. Organizuoti susitikimus parapijose ir bendruomenėse, įtraukiant grupes, kad būtų galima nuodugniai susipažinti su Amoris Laetitia, siekiant geriau atpažinti konkrečias pastoracines galimybes, atsirandančias atskirose bažnytinėse bendruomenėse (plg. AL 199 ir toliau).

Popiežius Pranciškus parinko šią temą Pasauliniam šeimų susitikimui, kuris vyks Romoje 2022-ųjų birželį.

Apie tai Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos pranešime rašoma: „Minint apaštališkojo paraginimo Amoris Laetitia penkerių metų sukaktį ir praėjus trejiems metams po Gaudete et Exsultate paskelbimo, siekiama pabrėžti šeimos meilę kaip pašaukimą ir kaip šventumo kelią, taip trokštant suprasti ir pasidalinti gilia ir išganinga šeimos santykių prasme kasdieniame gyvenime“.

Susitikimą organizuos Romos vyskupija ir Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija. Iš pradžių jis buvo numatytas Amoris Laetitia penkerių metų ir Gaudete et Exsultate trejų metų sukakčiai – tai yra 2021 metams – bet dėl pandemijos buvo perkeltas į 2022 metus.

Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos komunikate paaiškinama, kad, formuodamos konkrečią meilės patirtį, „santuoka ir šeima parodo didelę žmonių santykių vertę, kasdieniame gyvenime dalijantis džiaugsmais ir sunkumais, kreipdamos žmones į susitikimą su Dievu. Ši kelionė, kai gyvenama ištikimai ir atkakliai, sustiprina meilę ir realizuoja pašaukimą į šventumą, tinkamą kiekvienam žmogui, kuris įgyvendinamas santuokiniuose ir šeimos santykiuose. Šia prasme krikščioniškas šeimos gyvenimas yra pašaukimas ir kelias į šventumą, ‚gražiausią Bažnyčios veidą‘ (Gaudete et Exsultate 9)“.

Daugiau informacijos: www.diocesidiroma.it/roma2022

LIETUVOJE

Sieksime tų pačių tikslų, kurie yra iškelti Visuotinės Bažnyčios mastu (A. 1-5), naudodamiesi Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterijos bei Romos vyskupijos pateikiamais ištekliais (B. 1-6, C. 1-12), o taip pat – skatindami ir palaikydami vietines iniciatyvas.

Norime, kad kiekviena šeima ir atskiri jos nariai rastų savo vietą Bažnyčios bendruomenėje ir savu būdu dalyvautų jos misijoje – būti „pasaulio šviesa“.

Šeimos metų Šeima – meilės džiaugsmas atidarymas 2021 kovo 19 d. .

Visas atidarymas “Meilė gyvuoja greta netobulumo” įrašas ČIA.

"Meilė gyvuoja greta netobulumo" - vyskupas Arūnas Poniškaitis įrašas ČIA.

"Mes tobulai netobuli" - Egidijus ir Vaida įrašas ČIA.

"Santuoka - viskas ko nesitikėjom!" - Vladyslav ir Teresa įrašas ČIA.

"Muzika šeimoje - dvi perspektyvos" - Joana ir Justinas, bei Greta ir Ignas įrašas ČIA.

 

(pagal AL 325), kuri būtų bendrai kalbama šeimose, parapijose: https://lietuvosseimoscentras.lt/malda/

–  pagal galimybes organizuoti renginius ir juose viešinti įvairiapusę Šeimos centrų, šeimų judėjimų ir bendruomenių veiklą:

 • Pasaulinė Gyvybės diena (paskutinis balandžio sekmadienis);
 • Motinos diena (pirmas gegužės sekmadienis);
 • Tarptautinė šeimos diena (gegužės 15 d.);
 • Vaikų gynimo diena (birželio 1 d.);
 • Tėvo diena (pirmas birželio sekmadienis);
 • Pasaulinė senelių diena (liepos 25 d.);
 • Negimusio kūdikio diena (lapkričio 23 d.);
 • Šventosios Šeimos šventė (pirmas sekmadienis po šv. Kalėdų; tradicinė šeimų šventė Šiauliuose);
 • Ligonių diena (vasario 11 d.);
 • Šv. Valentino diena (vasario 14 d.).
 1. Pagal Amoris Laetitia atnaujinama sužadėtinių rengimo Santuokos sakramentui programa.
 2. Lietuvos šeimos centras buvo numatęs parengti video ciklą „Meilės džiaugsmo sielovada“, kuriame apie šeimų sielovadą Amoris Laetitia šviesoje kalbintų teologijos, filosofijos, psichologijos, antropologijos, edukologijos ir kt. specialistus. Ieva Šiugždinienė aplenkė Lietuvos šeimos centrą, sukurdama įkvepiančią tinklalaidę “Gilyn į “Amoris Laetitia” https://www.youtube.com/channel/UCzywqCrxtBrOMAoUGal0l2w

3. Kartu su tinklalapiu bernardinai.lt parengti video ciklą „Sakramentai ir šeima“. Video filmai, kurie galėtų būti pagalbos įrankiai ruošiant sakramentams ir apskritai šeimų sielovadoje. Jie atspindėtų šeimų gyvenimo kasdienybę ir parodytų, kaip Dievas toje kasdienybėje gyvena, kam šiame gyvenimo etape reikalingas šis konkretus sakramentas. Vaikams ruošiantis priimti sakramentus, yra proga pasiekti  jų tėvus, kurie tuo metu galimai susiduria su naujais, specifiniais gyvenimo šeimoje iššūkiais, krizėmis. Video filmuose būtų galima ne tik paaiškinti sakramento esmę ir liturgiją, bet ir atsakyti į dažnai užduodamus ar nedrįstamus užduoti klausimus, pateikti galimus konfliktų, krizių sprendimo būdus.

4. Baigiama išversti ir subtitruoti „Amoris: Let’s Talk Family! Let’s Be Family!“ („Amoris: Kalbėkime apie šeimą! Būkime šeima!“). Tai šešių susitikimų video programa pagal Amoris Laetitia, kuri buvo parengta ruošiantis pasauliniam šeimų susitikimui Dubline 2018 m.

5. Parengtas leidinėlis „Mūsų santuoka bažnyčioje“. Jis skirtas sužadėtiniams susipažinti su Santuokos sakramento apeigomis ir joms pasiruošti. Leidinėlis platinamas parapijose, jį galima įsigyti Lietuvos šeimos centre. 

6. LŠC sukūrė programą “Meilė greta netobulumo”, skirtą šeimoms, patiriančioms įviarius iššūkius ir krizes. Joje rekomenduojame dalyvauti po vieną. Detalesnė informacija ČIA

Susitikimai tėvams apie vaikų ugdymą rengia Šeimų universitetas http://seimu.lt/  vykdoma ikimokyklinukų mamoms skirta programa „Ko reikia kiekvienai mamai“ https://lietuvosseimoscentras.lt/kiekvienai-mamai/

„Šeimos židinys“ http://www.marijosradijas.lt/seimoszidinys.html   Šio radijo laidoje „Ką daryti?“ http://www.marijosradijas.lt/protubokstai/183437-K%C4%85%20daryti.html bei žurnale „Artuma“ pradėtas ciklas apie vaikus su autizmo sutrikimu auginančių šeimų realybę, siekiant geriau suprasti jų rūpesčius ir joms padėti: https://lietuvosseimoscentras.lt/kiekvienai-mamai/

Interaktyvios programos „Pažink save“ http://www.pazinksave.eu/  „Esi vertas daugiau“ https://esivertasdaugiau.lt/

Krizinio nėštumo centras https://neplanuotasnestumas.lt/  ir Šeimos centrai

pagelbsti moterims ir poroms, išgyvenančioms neplanuotą, krizinį nėštumą, vaikelio netektį dėl persileidimo, priešlaikinio gimdymo, taip pat padeda moterims, sunkiai išgyvenančioms nėštumo nutraukimą ar pogimdyvinę depresiją.

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ https://www.bendrakeleiviai.lt/ teikia psichologinę ir dvasinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems asmenims ir šeimoms bei poroms, patiriančioms santykių krizę.

Asociacija „Artimiems“ http://artimiems.lt/ prisideda prie kuriamos gyvybės kultūros, efektyvesnės socialinės ir sveikatos politikos,  susijusios su savižudybių prevencija bei pagalba nusižudžiusių artimiesiems.

"Keliauti drauge" - popiežiaus Pranciškaus praktiška programa apie šeimą. Ji tinka kiekvienai šeimai ir kiekvienam, kam rūpi šeima. Trumpi video įrašai (jų bus 10), video gidas ir vienas klausimas savaitei aptarti šeimoje. Atskiri klausimai skirti bendruomenėms (ne tik šeimų). Visa informacija ČIA

"Būti drauge" - keturių susitikimų nuotolinė programa, skirta poroms. Apie bendrą laisvalaikį, skirtumų derinimą, sunkiuspokalbius, bei nepastebimas dovanas santykiuose. Programą sukūrė Lietuvos šeimos centras. Kada bus vedama programa sekite Lietuvos šeimos centro naujienų skiltyje. Daugiau apie programą ČIA (puslapio pabaigoje).

 Valgymas kartu, trumpa ar ilgesnė malda, Švento Rašto skaitymas, sekmadienio šventimas kuria tradicijas bei skatina šeimos bendrystei.  Naudokitės „Magnificat“ maldynu https://www.magnificat.lt/ ,  vaikams pritaikytomis Biblijos istorijomis, tinklaraščio bernardinai.lt diena su Dievu.

Kviečiame  piligrimystei įprastais ir neįprastais maršrutais: