Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių šeimos gerovės srityje, veiklos projektas

“Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, šeiminių ir tėvystės įgūdžių

ugdymo programų tobulinimui”

 2021 m. sausio 6 d. finansavimo sutarties Nr. NVOŠG1-103

 

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų valstybės biudžeto lėšų - 6 000 Eur. Lietuvos šeimos centro įnašas -1890 Eur.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2021 m. sausio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto tikslas: Tobulinti Sužadėtinių rengimo santuokai programą bei sutuoktiniams ir tėvams skirtas programas.

Projekto uždaviniai: Išleisti sužadėtinių programai reikalingus papildomus edukacinius lankstinukus ir skrajutes, bei sutuoktinių ir tėvų programas papildančias skrajutes ir lankstinukus.

 Tikslinės grupės:  Sužadėtiniai besirengiantys Santuokos sakramentui ~ 8000; sutuoktiniai, tėvai ir pavieniai asmenys ~ 6000.

Projekto veiklos: 2021 m. parengti, sumaketuoti, atspausdinti ir išdalyti visoms vyskupijoms šiuos lankstinukus ir skrajutes:

“Ką sakyti tiems, kuriuos mylime…” 

“Ką sakyti, kai atsiprašome...”

“Ką girdėjome, kai buvome vaikai…”

“Kodėl vaikai valdo tėvus ir kaip iš to išsivaduoti…”

“Mūsų jausmai”

Aplinkraščiuose ir www.lietuvosseimoscentras.lt viešinti, kaip vyksta projektas.

Rezultatai: Skrajutės ir lankstinukai bus dalijami visuose vyskupijų ir dekanatų šeimos centruose rengiant sužadėtinius santuokai bei ugdant sutuoktinius bei tėvus.

2021 metų I ketvirtis Lietuvos šeimos centras tęsia projektą NVOŠG 1-103 „Leidiniai skirti pasirengimo santuokai kursų, šeiminių ir tėvystės įgūdžių programų tobulinimui“. Pirmą metų ketvirtį išleidome skrajutę „Ką sakyti tiems, kuriuos mylime...“  Skrajutę galite rasti Lietuvos šeimos centre.

Visas skrajutes rasite vyskupijų šeimos centruose arba Lietuvos šeimos centre.